منوي جانبي

معرفي شركت


شركت توسعه ارتباطات وفن آوري اطلاعات كيش به عنوان بازوي اجرايي سازمان  در حوزه ICT بوده ونيز وظيفه نظارت بر كليه فعاليتهاي  ICTدر جزيره كيش را عهده دار ميباشد. كه اين مهم از طريق معاونت محترم طرح، برنامه و فن آوري اطلاعات سازمان به اين شركت ابلاغ ميگردد.

اهم وظايف اين شركت ذيلا به استحضار ميرسد:

-   بررسي وارائه راهكار در جهت رفع نياز سازمان وشركتهاي تابعه

- برنامه ريزي ، طراحي و تهيه سند نيازمنديهاي پروژه هاي ابلاغ شده انتخاب پيمانكاران ذيصلاح مطابق آيين نامه ها و عقد قرارداد

- به بهره برداري رساندن پروژه ها و تحويل به بهره بردار نهايي

- ارائه خدمات پشتيباني لازم مرتبط با پروژه هاي اجرا شده

- ارائه خدمات سخت افزاري و نرم افزاري(پشتيباني و خريد) به سازمان و كليه شركتها وموسسات تابعه توسعه خدمات الكترونيكي در سطح جزيره

- نظارت مستمر بر توسعه زير ساختهاي لازم ITو ICT

- نظارت بر فعاليت كليه اپراتورهاي مخابراتي عقد قراردادهاي زمينهاي اختصاص داده شده با اپراتورها

- تاييد مجوز اقتصادي فعالان ICT  در جزيره

- هماهنگي با سازمان تنظيم مقررات در جهت فعالان ICTدر جزيره

- حمايت از فعالان مرتبط با بخش آموزش وكسب وكار ICT جزيره

- توسعه و رونق بخشي به برج  در جهت ارتقاء كسب وكار فعالان در جزيره

وظايف اين شركت در سه حوزه فني ومهندسي ، نظارت ونگهداري وتحقيق و توسعه خلاصه ميگردد.


V3.9.8.211